Syfte och stadgar

Föreningens syfte är att på egen hand och i samarbete med Petrus församling verka för samhällets och individens välmående. Vi tror det görs bäst genom att leva ut Jesus befallning att göra alla folk till lärjungar. Föreningen verkar på bekännelsen att Jesus är Herre, att Bibeln är Guds ord och att Jesus kallelse är en inbjudan till ett personligt lärjungaskap och överlåtelse till den Helige Andes ledning. Föreningen bekänner sig till den klassiska kristna tron formulerad i den apostoliska trosbekännelsen.

Föreningen fullföljer sitt syfte genom att vara en gemenskap som verkar för Guds rikes utbredande i Helsingfors, Finland och internationellt. Vi vill verka för att människor hittar sin plats i livet, får uppleva hälsa och välmående i sitt liv samt bli utrustade att bära ansvar i samhälle och kyrka. Vi vill hjälpa människor att leva ut Jesus befallning att älska Gud och älska sin nästa och verka för det omkringliggande samhällets bästa.

Föreningen gör det här genom att ordna olika utbildningar såsom kurser, coachingsprocesser, konferenser, genom startandet och sändande av andliga gemenskaper som verkar både fysiskt och digitalt, genom produktion av digital och fysisk media, genom diakonala och missionala satsningar genom att stöda projekt som är i enlighet med föreningens syfte, genom att stöda arbetet som görs genom Petrus församling, samt genom att anställa eller understöda personer som utför arbete i enlighet med föreningens syfte. Föreningen kan också utöver det verka mångsidigt för alla mål som är i linje med föreningens syfte.


Föreningens stadgar

 1. Föreningens namn och hemort

  Föreningens namn är Petrus Plus rf. och dess hemort är Helsingfors

 2. Syfte och verksamhetsformer

  Föreningens syfte är att på egen hand och i samarbete med Petrus församling verka för samhällets och individens välmående. Vi tror det görs bäst genom att leva ut Jesus befallning att göra alla folk till lärjungar. Föreningen verkar på bekännelsen att Jesus är Herre, att Bibeln är Guds ord och att Jesus kallelse är en inbjudan till ett personligt lärjungaskap och överlåtelse till den Helige Andes ledning. Föreningen bekänner sig till den klassiska kristna tron formulerad i den apostoliska trosbekännelsen.

  Föreningen fullföljer sitt syfte genom att vara en gemenskap som verkar för Guds rikes utbredande i Helsingfors, Finland och internationellt. Vi vill verka för att människor hittar sin plats i livet, får uppleva hälsa och välmående i sitt liv samt bli utrustade att bära ansvar i samhälle och kyrka. Vi vill hjälpa människor att leva ut Jesus befallning att älska Gud och älska sin nästa och verka för det omkringliggande samhällets bästa.

  Föreningen gör det här genom att ordna olika utbildningar såsom kurser, coachingsprocesser, konferenser, genom startandet och sändande av andliga gemenskaper som verkar både fysiskt och digitalt, genom produktion av digital och fysisk media, genom diakonala och missionala satsningar genom att stöda projekt som är i enlighet med föreningens syfte, genom att stöda arbetet som görs genom Petrus församling, samt genom att anställa eller understöda personer som utför arbete i enlighet med föreningens syfte. Föreningen kan också utöver det verka mångsidigt för alla mål som är i linje med föreningens syfte.

 3. Medlemmar

  Var och en som antar föreningens syfte och stadgar kan bli medlem i föreningen. Medlemmar godkänns av föreningens styrelse på ansökan.

  Medlemskap innebär yttrande-, röst- och förslagsrätt vid föreningens möten. Medlemmar har skyldighet att avlägga den medlemsavgift som årsmötet fastställer för varje år.

  En medlem kan utträda ur föreningen genom att skriftligen meddela föreningens styrelse eller dess ordförande eller genom att vid föreningens möte anmäla om utträde för anteckning i protokollet.

  Styrelsen kan utesluta en medlem ur föreningen om medlemmen inte har betalat sin förfallna medlemsavgift under två konsekutiva år, eller om han genom sitt beteende inom eller utom föreningen avsevärt har skadat föreningen eller om han kan anses ha motarbetat föreningens syfte

 4. Anslutnings- och medlemsavgift

  Årsmötet beslutar om storleken av den anslutningsavgift och årliga medlemsavgift som tas upp från medlemmarna.

 5. Styrelse

  Föreningens angelägenheter sköts av styrelsen som består av 4-9 ordinarie ledamöter som utses vid årsmötet. Styrelsens mandattid är 2 år så att minst halva styrelsen avgår årligen. De som är i tur att avgå efter 1 år bestäms det första året genom lottning. Styrelsemedlemmar bör vara medlemmar i föreningen. En avgående styrelsemedlem kan bli omvald för en ny mandatperiod. Styrelsemedlemmar kan väljas på 1 års mandat även senare för att bibehålla balansen mellan kvarvarande och avgående styrelsemedlemmar vid varje årsmöte.

  Styrelsen väljer årligen inom sig en ordförande, en vice ordförande och utser inom eller utom sig en sekreterare, en kassör och andra nödvändiga funktionärer. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller, om denna är förhindrad, på kallelse av vice ordföranden när de anser att det behövs eller när minst hälften av styrelseledamöterna så kräver.

  Styrelsen är beslutför när minst hälften av dess ledamöter, ordföranden eller vice ordföranden medräknade, är närvarande. Omröstningarna avgörs med absolut majoritet. Om rösterna faller jämnt, avgör ordförandens röst, vid val avgör emellertid lotten.

  Styrelsen kan utse arbetsgrupper och organ för att arbeta med specifika områden av föreningens syfte.

 6. Tecknande av föreningens namn

  Föreningens namn tecknas av styrelsens ordförande, vice ordförande, sekreterare eller kassör, två tillsammans.

 7. Räkenskapsperiod

  Föreningens räkenskapsperiod omfattar ett kalenderår.

  Bokslutet samt nödvändiga bilagor och styrelsens årsberättelse överlämnas till verksamhetsgranskarna eller revisorer senast fem veckor före årsmötet. Verksamhetsgranskarna eller revisorerna skall ge sitt utlåtande skriftligen till styrelsen senast två veckor före årsmötet.

 8. Föreningens möten

  När styrelsen eller föreningens möte så beslutar, är deltagande i föreningens möte också möjligt per post, genom datakommunikation eller med hjälp av något annat tekniskt hjälpmedel före eller under mötet. Föreningens årsmöte hålls årligen på en av styrelsen fastställd dag innan utgången av mars. Vid föreningens möten har varje medlem en röst. Som mötets beslut gäller, om inte något annat bestäms i stadgarna, den åsikt som har understötts av mer än hälften av de avgivna rösterna. Om rösterna faller jämnt avgör mötesordförandens röst, vid val avgör emellertid lotten.

  Ett extra möte hålls då föreningens möte så besluter eller då styrelsen anser att det finns skäl därtill eller då minst en tiondedel av föreningens röstberättigade medlemmar skriftligen kräver det av styrelsen för ett särskilt angivet ärende. Mötet skall hållas inom trettio dagar från den tidpunkt då kravet på mötet framställts hos styrelsen.

 9. Kallelse till föreningens möten

  Styrelsen ska sammankalla föreningens möten senast sju dagar före mötet genom att skicka ett kallelsebrev till varje medlem per post eller per e-post, eller motsvarande digital tjänst.

 10. Årsmöte

  Vid föreningens årsmöte behandlas följande ärenden:

  1. mötet öppnas

  2. val av mötesordförande, vice ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare

  3. mötets laglighet och beslutsförhet konstateras

  4. föredragningslistan för mötet godkänns

  5. bokslut, årsberättelse och verksamhetsgranskarnas/revisorernas utlåtande presenteras

  6. beslut fattas om fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och andra ansvarsskyldiga

  7. verksamhetsplan, budget samt anslutnings- och medlemsavgiftens storlek fastställs

  8. Val av ordinarie medlemmar till styrelsen för de styrelsemedlemmar som är i tur att avgå. I stället för en avgången styrelsemedlem väljs en ny för den tid den avgångne haft kvar eller för en ny mandatperiod.

  9. val av två verksamhetsgranskare och deras suppleanter eller revisorer och suppleanter om lagen så kräver för ett år i taget.

  10. övriga ärenden som anges i möteskallelsen.

  Om en föreningsmedlem önskar att ett ärende ska behandlas vid föreningens årsmöte, ska han eller hon skriftligen meddela detta till styrelsen i så god tid att ärendet kan tas med i möteskallelsen.

 11. Föreningen har rätt att äga fastighet och övriga värdepapper, att ta emot gåvor och testamenten.

 12. Ändring av stadgar och upplösning av förening

  Beslut om ändring av stadgarna och om upplösning av föreningen ska fattas vid föreningens möte med minst tre fjärdedelars majoritet av de röster som avgetts vid omröstningen. Stadgeändringen eller upplösningen av föreningen ska anges i möteskallelsen. Om föreningen upplöses används föreningens tillgångar för att främja föreningens syfte på ett sådant sätt som bestäms av det möte som fattar beslutet om upplösning.